Menu

Strojevi za injektiranje

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158554 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158485 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 7

Principi djelovanja

Membranska crpka

Membranska crpka je crpka koja se pušta u pogon mehanski, hidraulički ili pneumatski. Uz pomoć konveksnosti membrane (usisavanjem) se transportni prostor u membrani puni injektorskim materijalom i prenosi dalje uz pomoć crpke. Prednost je ta da je injektorski materijal odvojen od pogona, ciljno može biti dosegnut definiran tlak i materijal se prilikom prijenosa pažljivo tretira.

Pužna crpka

Način djelovanja pužne crpke bazira na principu Arhimedovog vijka. Puž se nalazi u usko prilagođenoj cijevi i može se okretati oko svoje središnje osi. Transporter¬elementi su rotirajući rotor i fiksni stator. Uz pomoć ta dva elementa oblikuju se komore, koje se rotacijom puža kreću u smjeru završetka puža.

Klipna crpka

Klipne crpke nude se kao injektorske naprave na pedalu, na električni ili pneumatski pogon. Može se postići visok tlak, koji može biti precizno podešen te se može kontrolirati preko manometra.
scroll top